Het zakelijke portaal van Verhuisvriend.nl
  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verhuisvriend.nl


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 Juli 2006.
Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toegezonden.
Dit verzoek is te richten aan: mtext:34g7|Vds0U3rVs3d4e%4m.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden voor de services, diensten en producten van Verhuisvriend.nl.

Verhuisvriend.nl

Verhuisvriend.nl B.V.

Verhuisboekje

De (online) vastlegging van alle wijzigingen die een Cliënt aan derden door wil geven.

Wijzigingen

Mutaties van persoonsgegevens, zoals o.a. adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mail adressen e.d., alsmede mutaties in contractgegevens, zoals o.a. een aanpassing in een contract, een nieuw contract of opzegging van een contract.

Cliënt

De rechtspersoon of natuurlijk persoon, die met Verhuisvriend.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

De overeenkomst betreffende de services en diensten via de site Verhuisvriend.nl. Deze overeenkomst bestaat uit het door de Cliënt ingevuld digitaal bestelformulier of aanmeldformulier en de schriftelijke bevestiging daarvan door Verhuisvriend.nl, deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement, Disclaimer en de beschrijving van het servicekader van Verhuisvriend.nl (laatste versies), zoals deze zijn opgenomen op de internetsite van Verhuisvriend.nl.

Activeringscode

De door de Cliënt –van Verhuisvriend.nl en via de post- schriftelijk te ontvangen en ingevoerde activeringscode op de site van Verhuisvriend.nl, door middel waarvan de Cliënt aan Verhuisvriend.nl opdracht geeft tot het verrichten van aangevraagde services en diensten.

Service en diensten

De service en diensten van Verhuisvriend.nl bestaan uit het doorgeven van door de cliënt aangebrachte wijzigingen, aan door de cliënt in het Verhuisboekje geselecteerde partijen. Daarnaast betreft het de levering van producten, die besteld kunnen worden in de webshop.

1.2 Werkingsfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten betreffende de services en diensten van Verhuisvriend.nl.

2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst

2.1 De Overeenkomst

m.b.t. het Verhuisboekje komt tot stand door het aanvragen van een activeringscode en de schriftelijke bevestiging door Verhuisvriend.nl van de (digitale) opdracht van de Cliënt en door het voldoen door de Cliënt van de daarvoor verschuldigde vergoeding.

2.2 De Overeenkomst m.b.t. producten in de webshop komt tot stand door het plaatsen van een bestelling in deze shop en door het voldoen door de Cliënt van de daarvoor verschuldigde vergoeding.

2.3 Verhuisvriend.nl kan in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Cliënt verzoeken zich te legitimeren en, voor zover het gaat om het verwerken van wijzigingen die bedoeld zijn voor een natuurlijk persoon die inmiddels is overleden, verzoeken aan te tonen dat hij bevoegd is tot het sluiten van een Overeenkomst.

3. Tarieven en betaling

3.1 De tarieven die verschuldigd zijn voor de in deze Algemene Voorwaarden omschreven services en diensten zijn vermeld op de site van Verhuisvriend.nl.

3.2 Betaling van verschuldigde bedragen geschiedt bij het aanvragen van een activeringscode of bij het plaatsen van een bestelling in de webshop, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Verhuisvriend.nl is jegens de Cliënt of derden niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, beschadiging, vertraagde aflevering van bestellingen of vertraagde verwerking van wijzigingen in contracten, die zij in het kader van haar services en diensten behandelt.

4.2 Indien de Cliënt of derden schade, hoe ook genaamd, ondervindt ten gevolge van aan Verhuisvriend.nl toerekenbaar handelen of nalaten bij de uitvoering van de Overeenkomst is Verhuisvriend.nl, onverminderd het in artikel 4.1 bepaalde, nimmer verplicht tot vergoeding van een hoger schadebedrag dan het bedrag van de door de Cliënt of derden voor de betreffende services en diensten betaalde vergoeding.

4.3 Verhuisvriend.nl kan zich niet beroepen op het bepaalde in artikel 4.1 en/of 4.2 voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Verhuisvriend.nl geschied, hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

5. Bescherming persoonlijke levensfeer

Door middel van invulling van de activeringscode in het Verhuisboekje op de site Verhuisvriend.nl, geeft de Cliënt opdracht voor de verwerking van de in het Verhuisboekje opgenomen persoons- en contractgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Verhuisvriend.nl gebruikt de door de Cliënt verstrekte persoonsgegevens daarnaast uitsluitend om deze te informeren omtrent producten en diensten van Verhuisvriend.nl en haar zusterbedrijven. Indien de Cliënt geen prijs stelt op de bedoelde informatie, kan hij daartegen bezwaar maken bij Verhuisvriend.nl middels een e-mail aan mtext:34g7|Vds0U3rVs3d4e%4m of door een brief te sturen naar mtext:vds0U3rVs3d4e%4m,$O7r8cUr$oah,$o6hh$BS$F4rb0ded.

6. Voortijdig beëindiging / verlenging

6.1 De Cliënt heeft steeds het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, voordat alle opgegeven wijzigingen zijn verwerkt/doorgestuurd door Verhuisvriend.nl.

6.2 In de volgende gevallen heeft Verhuisvriend.nl het recht de Overeenkomst voortijdig te beëindigen:
a) indien de Cliënt in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren, dan wel indien zijn vermogen onder bewind wordt gesteld van een krachtens de ”Wet schuldsanering natuurlijke personen” aangestelde bewindvoerder, of
b) indien blijkt dat de Cliënt bij totstandkoming van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, dan wel dat de Cliënt niet tot het aangaan van de Overeenkomst bevoegd was, of
c) indien zich andere gegronde redenen voordoen, op grond waarvan van Verhuisvriend.nl niet in redelijkheid gevergd kan worden de Overeenkomst voort te zetten. Verhuisvriend.nl kan volstaan met schriftelijke opzegging; de Overeenkomst eindigt met ingang van de in de opzeggingsbrief genoemde datum.

6.3 Verhuisvriend.nl is in geval van voortijdige beëindiging, op welke grondslag dan ook, niet tot betaling of restitutie van enige vergoeding verplicht.

6.4 Verlenging van de Overeenkomst is mogelijk. Na bevestiging door Verhuisvriend.nl, en ontvangst van de daartoe door Verhuisvriend.nl vastgestelde vergoeding, treedt de verlenging in werking. Verhuisvriend.nl heeft het recht verlenging te weigeren, indien een redelijk belang van Verhuisvriend.nl zich tegen verlenging verzet.

7. Klachten en geschillen

7.1 De Cliënt kan klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst richten tot Verhuisvriend.nl via een e-mail aan mtext:34g7|Vds0U3rVs3d4e%4m of door een brief te sturen naar mtext:vds0U3rVs3d4e%4m,$O7r8cUr$oah,$o6hh$BS$F4rb0ded. De klachten zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld. Er zal binnen 14 dagen inhoudelijk op worden gereageerd. Indien een dergelijke inhoudelijke reactie niet mogelijk is, zal worden aangegeven waarom een eerdere afdoening redelijkerwijs niet mogelijk is. Daarbij zal de uiterste datum van definitieve afdoening worden vermeld.

7.2 Indien dit voor de goede behandeling van de klachten nodig is, kan Verhuisvriend.nl het op schrift stellen van de klacht verlangen.

7.3 Blijft er tussen de Cliënt en Verhuisvriend.nl een geschil bestaan of wordt door Verhuisvriend.nl niet binnen de voorgeschreven termijn gereageerd, dan kan dit geschil, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, worden voorgelegd aan de ombudsman (www.deombudsman.nl) binnen een termijn van 30 dagen, hetzij na ontvangst van de reactie van Verhuisvriend.nl, hetzij na afloop van de voorgeschreven termijn, dan wel aan de burgerlijke rechter. De eventueel hiermee samenhangende kosten zijn voor rekening van de Cliënt.

7.4 Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Verhuisvriend.nl en Cliënten, die niet hoofdzakelijk handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kunnen bij wijze van bindend advies worden beslecht door de ombudsman. Wenst de Cliënt geen behandeling van het geschil door de ombudsman of is deze op grond van haar reglement niet bevoegd kennis te nemen van het geschil, dan kan hij het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Wijzigingen en aanvullingen

Belangrijke wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden worden van kracht, nadat daarover overleg is gepleegd met de Consumentenbond.

Verjaring

Alle vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst verjaren met de tijd van één jaar, voor wat betreft het Verhuisboekje te rekenen van de dag volgende op die van het verzenden van de activeringscode en voor wat betreft de webshop te rekenen van de dag volgend op die van de bestelling van producten in de shop.

Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Inzage

Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek gratis verstrekt door Verhuisvriend.nl De Algemene Voorwaarden zijn direct beschikbaar via internet: www.verhuisvriend.nl.